سوالی که کلید شادی آینده تان است

اهدافمان مسیر لازم برای صرف انرژی، الهام گرفتن و انگیزه را در اختیارمان قرار می دهند. اما اگر تنها روی زمانی که به هدفمان دست پیدا می کنیم تمرکز کنیم، در واقع قابلیت تمرکز روی کاری که برای رسیدن به آنجا باید انجام شود را از دست می دهیم. این حالت، باعث بروز کشمکش و بی صبری درباره فرآیند می شود.

بنابراین، چگونه می توانیم این الگو را بشکنیم؟ چگونه با لحظه لحظه ی تجربه دست یابی به هدف، ارتباط برقرار کنیم؟ این کار از آنچه بیشتر افراد فکرش را می کنند ساده تر است.

پس از آن چه؟

” پس از آن چه؟ ” ، این عبارت تمرکزمان را دوباره روی فرآیند و زمان حال باز می گرداند. این عبارت آراممان می کند و عملکردمان را بهبود می بخشد.

وقتی نوجوان بودم، به همراه دان بهترین پیانیست جاز در منطقه بداهه نوازی جاز را می آموختم. یک روز بعد از کلاس وقتی داشتم وسائلم را جمع می کردم، دان پشت پیانو نشست و شروع کرد به پیانو نوازی. ناگهان بدون مقدمه گفت اگر سخت تلاش نمی کرد هرگز در نواختن خوب نمی شد. من مبهوت شده بودم، نواختنش عالی بود. گفتم اگر من هم بتوانم روزی مانند تو بنوازم تمام روز را صرف گوش دادن به پیانوی خود می کنم.

او خندید و متفکرانه گفت: می دانی، این دقیقا همان چیزی است که من سال ها پیش وقتی برای اولین بار نوازندگی استادم را شنیدم به او گفتم. تا آن لحظه احساس می کردم که اگر بتوانم مانند دان بنوازم، واقعا احساس خوشحالی خواهم کرد. مهارت او در موسیقی سال ها از من فراتر بود. همچنان با وجود اینکه به آن درجه از مهارت که
می خواست، رسیده بود باز هم احساس می کرد که گویا تازه به آن نقطه رسیده و تلاش هایش را به یاد داشت.

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید